Zakoličba objekta - TRIBI, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O.

Tribi d.o.o.
Tržaška cesta 27/a
1370 Logatec
Tribi, geodetske storitve d.o.o.
Pojdi na vsebino

Pred pričetkom gradnje je potrebno narediti zakoličbo objekta. Geodet prejme od projektanta podatke o legi objekta oziroma koordinate zunanjih obodnih točk objekta. Geodet prevzame koordinate in z njimi zakoliči zunanji obod. Geodetsko podjetje izdela zakoličbeni zapisnik iz katerega je razvidno, koordinate točk, skica lege objekta, odmiki od mej, datum zakoličbe in geodetsko podjetje, ki je izdelalo zakoličbeni zapisnik.

(ZGO)


2. člen
6.4. zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture;
2. Zakoličenje objekta

80. člen
(obveznost zakoličenja objekta)
(1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.
(2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.
(3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi.


171. člen
(prekrški izvajalca)
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot izvajalec:
8. če pred začetkom gradnje novega objekta ne poskrbi za predpisano zakoličenje objekta (prvi odstavek 80. člena);

Copyright©2015-2021 Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o. Izdelava in oblikovanje Franci Oven

Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o.

Nazaj na vsebino