Geodetski načrt - TRIBI, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O.

Tribi d.o.o.
Tržaška cesta 27/a
1370 Logatec
Tribi, geodetske storitve d.o.o.
Pojdi na vsebino

Pravilnik o geodetskem načrtu določa, da je geodetski načrt sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta. V grafičnem prikazu geodetskega načrta je prikazana fizična struktura terena z vključenimi vodi pod zemljo. Geodetski načrt je posnetek realnega stanja terena z vsemi vodi, ki potekajo pod in nad zemeljskim površjem. Geodetski načrt je prikazan v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih izdelan po topografskem ključu, ki določa topografske znake za prikaz vsebine geodetskega načrta. V geodetskem načrtu so prikazane tudi meje in številke parcel. Geodet  mora posneti tudi višinske kote (kapi, slemena) vseh objektov v obsegu geodetskega načrta, seveda je odvisno za katero stvar se bo geodetski načrt uporabil. Poleg geodetskega načrta mora geodetsko podjetje izdati tudi certifikat geodetskega načrta. Certifikat geodetskega načrta mora vsebovati podatke o naročniku, odgovornemu geodetu, podjetju, ki je izdelalo geodetski načrt, namenu uporabe geodetskega načrta, podatke o vsebini, kjer se mora jasno zapisati s kakšno natančnostjo je izdelan geodetski načrt. Napišejo se tudi pogoji o vsebini za uporabo geodetskega načrta ter morebitne dodatne vsebine geodetskega načrta. Geodetski certifikat mora po novem vsebovati s kakšno natančnostjo je bila posneta GPS točka in kam je transformirana. Geodetski načrti se običajno potrebujejo pri legalizaciji objekta, pripravi projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja zemljišča, geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta in druge namene prostorskega planiranja. Geodetski načrt se kot izdelek uporablja v digitalni in analogni obliki. Analogna oblika je izključno izris na papirju. Geodetski načrt je lahko izdelan v 2D ali 3D obliki odvisno od namena uporabe. Merilo geodetskega načrta je običajno 1:500, lahko pa tudi 1:250 ali drugo merilo.

Geodetski načrt predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova pred vsakim posegom v prostor.  V našem podjetju se zavedamo o izredni pomembnosti geodetskega načrta, zato stremimo h kvalitetni izdelavi geodetskega načrta od same terenske meritve do obdelave podatkov, izrisa, certifikata in ne nazadnje do končnega produkta kvalitetnega geodetskega načrta.

Geodetski načrt ali geodetski posnetek je izredno pomemben geodetski izdelek, ne samo z geodetskega zornega kota posameznega podjetja, temveč tudi z vidika njegove uporabnosti. Geodetski posnetek terena predstavlja osnovo za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, za izdelavo planskih dokumentov, ki sta osnova za terensko delo.

Kvalitetno izdelan geodetski posnetek je zaradi tega nuja geodetskega podjetja ali geodeta, če seveda želimo izdelati kakovostno projektno dokumentacijo. Geodetski posnetek terena moramo opraviti kakovostno, ker je potem pri geodetskem načrtu lažji izris.

Ker se veliko geodetskih načrtov zelo razlikuje, kljub pravilnikom, ki jih imamo, se je naročniku geodetskega posnetka, načrta smiselno prepričati o kvaliteti le-teh, ker se lahko zaradi tega naredi nepopravljiva škoda.Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) za izvrševanje zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) in zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijoPravilnik o geodetskem načrtu

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino, izdelavo in uporabo geodetskega načrta, podrobnejšo vsebino geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).


II. VSEBINA GEODETSKEGA NAČRTA
2. člen
(vsebina geodetskega načrta)

(1) Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.
(2) Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:
– reliefu,
– vodah,
– rastlinstvu,
– stavbah,
– gradbenih inženirskih objektih,
– rabi zemljišč,
– zemljepisnih imenih,
– geodetskih točkah,
– zemljiških parcelah,
– administrativnih mejah in
– drugih fizičnih strukturah in pojavih.
(3) Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.
(4) Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje), in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.


3. člen
(sestavine geodetskega načrta)

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: grafični prikaz) in certifikat geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: certifikat).


4. člen
(grafični prikaz)

(1) V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Topografski ključ določi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(2) Če so podatki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni, mora geodetsko podjetje v grafičnem prikazu podatke položajno uskladiti glede na namen uporabe geodetskega načrta.
(3) Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(4) Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.


5. člen
(certifikat)

(1) Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma drugimi predpisi, ki določajo izdelavo geodetskega načrta, in z namenom uporabe geodetskega načrta.
(2) Certifikat vsebuje:
– podatke o naročniku geodetskega načrta,
– izjavo odgovornega geodeta,
– številko geodetskega načrta,
– podatke o namenu uporabe geodetskega načrta,
– podatke o vsebini geodetskega načrta,
– pogoje za uporabo geodetskega načrta,
– podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in
– osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe.
(3) Certifikat se izda na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Številka geodetskega načrta je sestavljena iz skrajšane firme geodetskega podjetja, leta potrditve geodetskega načrta in interne številke potrjenega geodetskega načrta v tekočem letu.
(5) Če so v grafičnem prikazu prikazani podatki o mejah zemljiških parcel, se pri podatkih o vsebini geodetskega načrta navede podatek o lokacijski natančnosti prikazanih mej zemljiških parcel ter podatek o tem, katere meje zemljiških parcel so dokončne.
(6) Pogoji za uporabo geodetskega načrta določajo primernost geodetskega načrta za namen uporabe geodetskega načrta in dajejo navodila za uporabo geodetskega načrta.


III. IZDELAVA GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen
(način izdelave geodetskega načrta)

(1) Geodetski načrt se izdela na podlagi podatkov uradnih evidenc, ki vsebujejo podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Če podatki iz uradnih evidenc niso vzdrževani, niso dovolj natančni ali so nepopolni oziroma če ne zadoščajo za izdelavo geodetskega načrta, se podatke zajame z geodetsko izmero.
(2) Geodetski načrt se izdela v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Geodetski načrt se lahko izdela tudi v drugem koordinatnem sistemu. Če se geodetski načrt izdela v drugem koordinatnem sistemu, je treba to navesti v certifikatu, pri pogojih za uporabo geodetskega načrta in opisati navezavo na državni koordinatni sistem.


IV. UPORABA GEODETSKEGA NAČRTA
7. člen
(uporaba geodetskega načrta)

(1) Geodetski načrt se lahko uporabi za namen, za katerega je bil izdelan.
(2) Uporabnik geodetskega načrta mora ob uporabi geodetskega načrta upoštevati v certifikatu navedene pogoje za uporabo.
(3) Pri vsaki uporabi geodetskega načrta mora biti navedena številka geodetskega načrta.


V. PODROBNEJŠA VSEBINA GEODETSKIH NAČRTOV
8. člen
(geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča)

(1) Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.
(2) Geodetska načrta iz prejšnjega odstavka morata biti izdelana za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.
(3) Geodetska načrta iz prvega odstavka tega člena morata biti izdelana za stavbe z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1 000, za gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5 000.
(4) Natančnost in podrobnost podatkov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je lahko za geodetska načrta iz prvega odstavka tega člena različna odvisno od namena uporabe geodetskega načrta.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se v primeru spremembe namembnosti ali odstranitve objekta geodetski načrt lahko izdela na načrtu parcele, izdelanem za območje iz drugega odstavka tega člena, z označenim objektom, ki se odstranjuje oziroma, ki se mu spreminja namembnost.
(6) Šteje se, da podatki o mejah zemljiških parcel niso dovolj natančni za namen priprave projektne dokumentacije za graditev objekta in je treba v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika meje zemljiških parcel pred grafičnim prikazom na geodetskem načrtu urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se zaradi slabše lokacijske natančnosti podatkov o mejah zemljiških parcel z nameravano gradnjo lahko poseže v sosednja zemljišča ali z nameravano gradnjo ni mogoče zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od sosednjih zemljišč.


9. člen
(geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta)

(1) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.
(2) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta mora biti izdelan za območje najmanj 25 metrov od meje ureditvenega območja.
(3) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta mora biti izdelan z natančnostjo, ki ustreza najmanj merilu 1: 5 000.
(4) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta se lahko izdela tudi v drugem merilu, če tako določa program priprave lokacijskega načrta.


VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(objava topografskega ključa)

Topografski ključ iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh in v posebni publikaciji v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika.


11. člen
(prenehanje uporabe izvršilnega predpisa)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85 in Uradni list RS, št. 110/02 – ZUreP-1).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati znaki za prikaz vsebine temeljnih topografskih načrtov v merilu 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 in 1: 2500 pravilnika o znakih za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/82), uporabljajo pa se do objave topografskega ključa iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.


12. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 451-00-1/2004
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

GEODETSKI POSNETEK, GEODETSKI NAČRT..

Copyright©2015-2021 Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o. Izdelava in oblikovanje Franci Oven

Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o.

Nazaj na vsebino