IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE - TRIBI, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O.

Tribi d.o.o.
Tržaška cesta 27/a
1370 Logatec
Tribi, geodetske storitve d.o.o.
Pojdi na vsebino

ENERGETSKA IZKAZNICA

Energetsko izkaznico vam izdelamo hitro in cenovno ugodno. Za več informacij, si lahko preberete spodnjo povezavo ali nas kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.

Link; http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/


Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.


Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).


Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.


Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.
Energetski zakon določa, da mora prodajalec najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe bodočemu kupcu predložiti energetsko izkaznico. Obveznost je pri nas predpisal novi Energetski zakon EZ-1, sprejet februarja 2014, leto kasneje, to je od 24. februarja 2015, pa bodo inšpektorji kršiteljem lahko pričeli izrekati tudi kazni.
Pri oglaševanju stavbe ali stanovanja po novem potrebujemo energetsko izkaznico. Zakon namreč zahteva, da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. S 1.1.2015 se je iztekel prehodni rok in inšpektorji bodo v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje nepremičnine v najem brez navedbe energijskih kazalnikov pričeli izrekati kazni.
Tudi pri energetski izkaznici so javne stavbe zgled drugim.
Zato zakon zahteva, da mora v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030.


Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.


Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.


Računska ali merjena izkaznica?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi računske energetske izkaznice lahko izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lahko izračunamo ali se bolj splača menjati okna ali izolirati podstrešje.
Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi računov za energijo za zadnja 3 leta. Rezultati so odvisni od življenjskega sloga bivšega lastnika. Več povedo o lastniku kot o stavbi.
Merjena energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja).


R
ačunska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica (na kratko rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo.
Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe.
Pri računski energetski izkaznici ne upoštevamo vpliv uporabnika stavbe.
Računska metodologija je enaka kot pri računanju rabe energije stavbe  za PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).
Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe).
Tako lahko primerjamo stavbe med seboj.


Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica (na kratko mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam. Namenjena je samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, saj se pri prodaji/najemu menjavi lastnika/najemnika omenjene stavbe način njene uporabe bistveno ne spremeni. (Če hotel, šola, pisarne ali trgovski center zamenjajo lastnika, se način uporabe, ki vpliva na rabo energije ne bo bistveno spremenil):
• notranja temperatura (notranje temperature v nestanovanjskih stavbah so večino regulirane, predpisane)
• urnik uporabe (od 8 h do 16 h in čez vikende zaprto)
Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe. Zato je pri stanovanjskih stavbah predpisana računska energetska izkaznica.
Pri računski energetski izkaznici izračunamo porabo energije tako, da upoštevamo ogrevanje prostorov na 20°C pri vseh stavbah. Tako izključimo vpliv bivšega lastnika. Tako lahko tudi stavbe primerjamo med seboj.Copyright©2015-2021 Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o. Izdelava in oblikovanje Franci Oven

Tribi, geodetske storitve in inženiring d.o.o.

Nazaj na vsebino